מדיניות פרטיות מערכת 'שלח מסר'



מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
מידע השייך ללקוחות מפעילת האתר (צדדים שלישיים)

1. לקוחות מפעילת האתר מנהלים באמצעות מערכות שלח מסר מאגרי מידע השייכים להם ואשר משמשים אותם למטרות שונות, ביניהן דיוור פרסומי. מאגרי מידע אלה עשויים להכיל מידע אישי.
מבחינה משפטית, הבעלים של מאגר המידע והשולט בו (Controller) הוא האחראי על המידע המוחזק בו.
למפעילת האתר אין שליטה במאגרי מידע של צדדים שלישיים, אלא משמשת כגורם מעבד (Processor) עבורם, והיא אינה אחראית לכל מעשה או מחדל מצדם.
2. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
מפעילת האתר אינה מעבירה מידע לצדדים שלישיים. מפעילת האתר מחוייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע, אולם רשאית אלא בהסכמה, אם הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה או קבלניה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
3.בכל פניה בענייני פרטיות יש לפנות לגורם המחזיק את מאגר המידע הרלוונטי. פרטי השולח אמורים להופיע בכל הודעה שנשלחת באמצעות מערכות שלח מסר.
אם בעל מאגר המידע הרלוונטי לא יטפל בפנייתכם, מפעילת האתר תסייע בכל דרך שתוכל למימוש זכויותיכם החוקיות.

מידע השייך למפעילת האתר

4. מפעילת האתר מחזיקה מידע לגבי לקוחות עסקיים קיימים ופוטנציאליים, לצורך מתן השירותים וכל מטרה חוקית אחרת.
5. המידע המוחזק על ידי מפעילת האתר הוא מידע עסקי במהותו. כל אדם שמידע אישי לגביו כלול במאגר המידע של החברה רשאי לבקש להעתיק, לתקן או למחוק אותו.
6. משתמש המזין את פרטיו או פרטי עסק באתר מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי מפעילת האתר (חברות בנות) ו/או מחזיקות במפעילת האתר (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").

7. הסכמה לקבלת דברי פרסומת
ההוראות הבאות חלות לגבי הרשמה לרשימת התפוצה של לקוחות מפעילת האתר וגם להרשמה לרשימות התפוצה של מפעילת האתר עצמה.
במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש, עשוי לאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
7.1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: אתה רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
7.1.1 בקישור ההסרה במייל, תתאפשר הזנת מספר טלפון נייד, אשר תבצע הסרה של כל הרשומות בחשבון עם אותו מספר נייד עבור מסרונים בלבד.
7.2. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, אתה רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר מידע של מחזיק המאגר הרלוונטי (כולל מפעילת האתר), ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים שאנו נדרשים להחזיק מכח הדין או כדי לממש את זכויותינו על פי כל דין.

מידע אנונימי
8. העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע לא מזוהה ומידע סטטיסטי, לרבות מסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

שימוש בקבצי עוגיות
9. שימוש בעוגיות (cookies). האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש (cookies), על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.