Alternate Text

יולי 2018


מקצוע הדירקטור החדש: סקר בינלאומי מגלה שדירקטורים רבים שואפים למקצועיות

רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל קבוצת SRI GLOBAL GROUP ומנכ"ל משותף באיגוד הדירקטורים בישראל

שמואל בן טובים, מנכ"ל בן טובים יועצים בע"מ ויו"ר הוועדה הבינלאומית באיגוד הדירקטורים

השיח הרווח בשנים האחרונות מצייר תמונה עגומה סביב עולמם של הדירקטורים. תביעות נגזרות וייצוגיות רבות פוקדות ומבקרות את תפקודו של הדירקטור ופוגעות במעמדו. הדירקטורים נתפסים כחלשים, לא מקצועיים ופחדנים.
נתונים חיובים על חברות שצומחות בזכות דירקטוריון אפקטיבי, דירקטורים שמקפידים להתמקצע ויושבים ימים ולילות על מאות עמודים, דוחות וחוות דעת מקצועיות שמקבלים נשכחים כלא היו. רק בשנים האחרונות עבר חוק החברות 32 תיקונים והופעלו סנקציות רבות שפגעו בעצמאות הדירקטוריון.
חשיבות רבה וייחודית נודעת לתפקיד הדירקטור בישראל לאור החקיקה והפסיקה הדנים במעמדו כבעל מקצוע והאחריות הנגזרת מכך. לאחרונה חלחלו אל המשפט הישראלי עקרונותיו של, כלל שיקול-הדעת העסקי" (BJR - Business Judgment Rule), והם מהווים כיום חלק בלתי נפרד מדיני החברות בישראל.
 
 
קרא עוד


Alternate Text
Alternate Text

הדירקטור "העצמאי" – ושיקול הדעת העסקי בעסקאות ניגוד עניינים | עו"ד דודי כהן
שותף מנהל במשרד עורכי הדין יוסי אברהם ושות'


בשנים האחרונות, ובמיוחד בעקבות הקמתו של בית המשפט הכלכלי, התעצם הדיון בכלל "שיקול הדעת העסקי" החל על החלטות של דירקטורים במסגרת החלטות הדירקטוריון.

בתמצית, נזכיר כי הכלל האמור מקנה לדירקטורים מעין "חסינות" מפני הפעלת ביקורת שיפוטית מהותית על תוכן ההחלטה העסקית שנתקבלה וזאת בהתמלא שלושה תנאים מצטברים-
(1) ההחלטה התקבלה שלא מתוך ניגוד עניינים
(2) ההחלטה התקבלה בתום לב
(3) ההחלטה היתה מיודעת, כלומר התקבלה לאחר עיון בנתונים ושקילת השיקולים הרלוונטיים.

בפסק הדין בעניין הרכישה הממונפת של בזק (ורדניקוב נ' אלוביץ, ע"א 7735/14) שניתן בדצמבר 2016, בו הוכרז באופן "רשמי" על אימוץ הכלל של שיקול הדעת העסקי במשפט הישראלי, בית המשפט הותיר פתח רחב להתערבות של בתי המשפט בהחלטות הדירקטוריון ולמעשה - בשונה מהגיונו הבסיסי של כלל שיקול הדעת העסקי כפי שאנו מבינים אותו - נתן לבתי המשפט אפשרות לבחון את החלטות הדירקטוריון לגופן במקרים שיראה לבתי המשפט כי נכון לעשות כך.
 
קרא עוד


Alternate Text

 שלמה המלך 37-39 קרית אונו, מגדל המשרדים קומה 7
 03-7363146