תקנון ותנאי שימוש באתר BizKid.co.il

שלום רב!

אנו מברכים כל אחד ואחת מכם על כך שבחרתם לגלוש באתר. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם באתר. במידה שאינכם מסכימים לתנאי השימוש או איזה מהם ו/או אינכם מקבלים אותם במלואם – אנא הימנעו משימוש כלשהו באתר.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

הגלישה ו/או השימוש שלכם באתר (להלן: הגלישה) מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו. הגלישה הינה על אחריותך הבלעדית ומנהלי האתר אינם אחראים לנזק כלשהו שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו בעקיפין או במישרין (להלן: נזק). בזאת הינך מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין נזק.

אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכניו שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישור מנהלי האתר בכתב ומראש. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין לשנות ו/או להעתיק מידע כלשהו הנמצא באתר. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, /לשנות/לערוך/לבטל/לחסום/לא לאשר כל תוכן שנכנס לאתר. בנוסף מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או העברת זכויות ו/או חובות לכל צד שלישי שהוא.

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי תתבקש
לספק מספר נתונים אישיים (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יועברו ויישמרו במאגר המידע שלנו.

אנו לא נעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים ואנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש בפרטי המידע שמסרת, למעט לשלוח אליך מעת לעת דואר אלקטרוני ו/או רגיל, שיכלול מידע על שירותים, מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. לא נישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו באתר, במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

השתתפות באירועים: בהרשמה לאירועים, הינך נותן את הסכמתך לפרסם צילומים (סטילס ו/או וידאו) שלך ושל כל מי שהגיע איתך לאירוע (קטין ו/או בוגר). במידה ואינך מעוניין בכך שהצילומים יפורסמו או שברצונך להתנות פרסומם בצורה כלשהי, עליך מוטלת החובה להודיע על כך לנו בכתב ומראש באמצעות כתובת המייל: info@bizkid.co.il. במידה ותבקש להסיר צילום שכבר פורסם, אנו מתחייבים לעשות זאת במהירות האפשרית מבחינתנו, מרגע קבלת הבקשה.